Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku

500+

Utworzono dnia 01.08.2019
Czcionka:

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy, albo
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo,
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie tzn. młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sądu potwierdzające sprawowanie opieki naprzemiennej przez rodziców nad dzieckiem/dziećmi.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto świadczenie nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Świadczenie zostanie przyznane wówczas, gdy dziecko pozostaje na utrzymaniu i zamieszkuje wspólnie z wnioskodawcą.

Przyznanie przez organ świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli wnioskodawca wskaże adres we wniosku. W przypadku braku poczty elektronicznej lub braku jego wskazania wnioskodawca informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie będzie wstrzymywało wypłaty tego świadczenia.


Wnioski na okres 2019/2020 będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kocku od 01.08.2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 01.07.2019 r.

Wnioski w formie papierowej należy składać w siedzibie Ośrodka przy ul. Jana Pawła II 29 pokój 5.

W przypadku braku korzystania ze świadczenia wychowawczego na dane dziecko należy złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. wnioskując równocześnie o 500+ na dziecko, na które aktualnie pobierane jest świadczenie.

Przykład:

Matka ma przyznane świadczenie wychowawcze od października 2018 r. do września 2019 r. na drugie dziecko w rodzinie. Nie korzysta z 500+ na pierwsze dziecko, ponieważ dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe.

W terminie od 01.07.2019 r. (forma elektroniczna, lub od 01.08.2019 r. forma papierowa) do 30.09.2019 r. powinna złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na dwoje dzieci. Ośrodek po zweryfikowaniu uprawnień przyzna świadczenie na młodsze dziecko od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r. oraz na starsze dziecko od 01.07.2019 r. do 31.05.2021 r.

Jeżeli matka nie zachowa wskazanego terminu i złoży wniosek w październiku 2019 r. otrzyma świadczenie na dwoje dzieci od października 2019 r. do maja 2021 r.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

 1. Do kiedy należy złożyć wniosek, aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 lipca na nowych zasadach?

 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia należy złożyć w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r., wówczas wnioskodawca otrzyma świadczenie z wyrównaniem od lipca 2019r. Jeśli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie 500+ po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski przyjmowane będą:

 • od dnia 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy E-PUAP, PIU oraz bankowości elektronicznej,
 • od dnia 1 sierpnia 2019 r. również w formie papierowej: w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 29 pokój 5 – parter

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługiwać będzie do 31 maja 2021 r. Natomiast prawo w kolejnych latach ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane od 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od 1 lutego danego roku.

 1. Kiedy nastąpi wypłata świadczenia wychowawczego przyznanego w związku z wejściem w życie nowej ustawy?

 Będzie to uzależnione od miesiąca złożenia wniosku. Ustawa wskazuje maksymalne terminy wypłat, które w okresie 2019/2020 są następujące:

 • wniosek złożony w okresie 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019r., nastąpi do 31.10.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.09.2019 r. do 30.09.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od lipca 2019r., nastąpi do 30.11.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od października 2019r., nastąpi do 31.12.2019 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.11.2019 r. do 30.11.2019 r. – wypłata świadczenia z wyrównaniem od listopada 2019r., nastąpi do 31.01.2020 r.,
 • wniosek złożony w okresie 01.12.2019 r. do 31.01.2020 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 29.02.2020 r.
 1. Na jaki okres zostaną przyznane świadczenia dla rodziców, którzy korzystają ze świadczenia na drugie i kolejne dziecko, a chcieliby skorzystać również ze świadczenia na pierwsze dziecko?

 Aby otrzymać od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia 500+ na pierwsze dziecko oraz od 1 października 2019 r., na pozostałe dzieci (kontynuacja) rodzice muszą złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci w rodzinie w terminie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

Ponadto informujemy, że od 01.07.2019r.,  wprowadzony zostanie 3 miesięczny okres na złożenie wniosku w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na:

nowo narodzone dziecko,

dziecko objęte opieką,

dziecko przysposobione.

Termin liczony jest od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką bądź przysposobienia dziecka.

 Termin 3 miesięcy na złożenie wniosku będzie obowiązywał również w przypadku śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, wówczas termin 3 miesięcy liczony będzie od daty śmierci wskazanych osób do dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Zachowanie powyższego terminu daje możliwość ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką,  przysposobienia dziecka, śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.

Po tym terminie świadczenia będą przyznawane od miesiąca złożenia wniosku.

 1. Kiedy otrzymam wypłatę świadczenia wychowawczego?

 W obrocie prawnym pozostają dotychczasowe decyzje administracyjne i wypłata tych świadczeń następuje zgodnie z treścią decyzji.

Nowo przyznane świadczenia realizowane będą po 25. każdego miesiąca.

Druk wniosku obowiązujący w związku ze zmianą przepisów prawa od 01.07.2019 r. dostępny jest zakładce http://kock.naszops.pl/dokumenty/swiadczenia-wychowawcze/swiadczenie-wychowawcze-druki

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 50

W poprzednim miesiącu: 162

Wszystkich: 5385